Privacyverklaring

Janet Counsellingspraktijk  is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacy statement. Dit privacy statement is van toepassing op alle klanten die een bestelling plaatsen of contact opnemen via deze website. De verwerkingsverantwoordelijke voor het verwerken van deze persoonsgegevens is Janet Counsellingspraktijk. 
 
Janet Counsellingspraktijk houdt zich daarom met betrekking tot verwerking van persoonsgegevens aan Algemene Verordening Gegevensbescherming, ofwel de General Data Protection Regulation (GDPR).
 

Welke en waarom wij persoonsgegevens verwerken

Janet Counsellingspraktijk verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Wij gebruiken de volgende gegevens voor de volgende doelen:

1. Contactopname
Wij verwerken gegevens die u zelf aan ons verstrekt door ze in te vullen bij de contactopname.

2. Cookies
Tot slot verwerken wij ook gegevens van u, die u indirect aan ons verstrekt. Janet Counsellingspraktijk maakt namelijk gebruik van cookies voor functionele, analytische- en marketingdoeleinden. De functionele cookies zijn noodzakelijk voor het gebruik van de website. Het gaat om de volgende gegevens:

  • Locatiegegevens
  • IP-adres 
  • Internetbrowser, schermformaat en apparaattype
  • Websitetaal

Bekijk gerust ons cookiebeleid voor meer informatie hieromtrent.  

3. Analyse
Wij gebruiken uw gegevens ook om aan onze rapportageverplichtingen richting adverteerders te kunnen voldoen en om onze website en ons aanbod van producten te kunnen verbeteren. De rechtsgrond voor deze verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is om een gerechtvaardigd belang van Janet Counsellingspraktijk (analyse & rapportage) te behartigen in de zin van de GDPR. Wij zien er nadrukkelijk op toe dat uiteindelijke rapportages geen naar u herleidbare gegevens bevatten. 

 

Leeftijd 

Onze website is niet gericht op personen die jonger zijn dan 16 jaar en wij hebben ook niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen helaas niet controleren hoe oud een bezoeker is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegeven over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. 
 

Geautomatiseerde besluitvorming

Janet Counsellingspraktijk neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Janet Counsellingspraktijk) tussen zit.
 

Hoe lang wij gegevens bewaren

Janet Counsellingspraktijk zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij zullen uw gegevens langer bewaren wanneer wij hiertoe verplicht zijn op grond van wettelijke verplichtingen. Janet Counsellingspraktijk verwijdert de meeste gegevens 6 maanden na uw contactopname. Wij hanteren deze termijn voor administratieve doeleinden. Wij kunnen uw gegevens niet verwijderen uit back-ups. Op het moment dat we een back-up terugplaatsen zullen we de data op dat moment verwijderen.
 

Delen van persoonsgegevens met derden

Janet Counsellingspraktijk verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met de volgende partijen worden uw persoonsgegevens mogelijk gedeeld:
– Zoekmachines (Google, Bing, Yahoo) 
– Software providers
– Social media platform (voor het uitvoeren van advertenties)

Inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Janet Counsellingspraktijk en u heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@janetcp.nl 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Janet Counsellingspraktijk wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https:// autoriteitpersoonsgegevens.nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Janet Counsellingspraktijk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.
 

Autoriteit persoonsgegevens

Naast de mogelijkheid om bij ons een klacht in te dienen, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de relevante autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens. U kunt hierover contact opnemen met deze autoriteit.